Våre betingelser

Abonnementsbetingelser for Romerike Bredbånd (RBB) Internett Aksess

Generelt

Disse betingelsene regulerer abonnentens tilgang til og utnyttelse av RBB Internett Aksess tilknytning. Betingelsene aksepteres ved bestilling i h.h.t. bestillingsskjema for RBB Internett Aksess.

Tilknytning og installasjon

Abonnementet dekker tilknytning til RBBs infrastruktur.

Abonnenten er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling, konfigurasjon av eget lokalt utstyr, som interne maskiner og ruter, mot RBB Internett Aksess.

RBB vil stå for installasjon og konfigurasjon av abonnentens lokale utstyr. Dersom bistanden utvides til å være av en slik art at det faller utenfor ordinær etableringsbistand vil bistanden bli å betrakte som konsulentbistand. Dette vil bli forhåndsvarslet fra RBB, og blir belastet basert på timeforbruk og reisekostnader etter gjeldende prisliste for slike tjenester.

Eventuelt tildelte IP adresser er RBBs eiendom. RBB forbeholder seg retten til å endre IP adresser når det anses som nødvendig. Kunden må selv dekke eventuelle omkostninger slike endringer måtte føre til, ved bl. a. tilpasning av bedriftsinterne nett osv. Ved endring av IP adresser varsles kunden senest 30 dager før endring gjennomføres.

Abonnentens tilknytningsutstyr

For å opprettholde høyest mulig driftsstabilitet, servicenivå og support er det ønskelig at antall ulike aksessenheter mot RBB begrenses.

Disposisjonsrett og tilgangsrett

Ved tilknytning av nettverk via rutere ønsker RBB av overvåkingshensyn å ha adgang til abonnentens ruter. Dette avtales med kunden. Dersom dette ikke avtales, har RBB ikke adgang til abonnentens ruter som brukes for tilknytning til RBB. Dette innebærer at RBB ikke kan bistå ved rekonfigurasjon og drift av denne. Abonnentens ruter skal ikke benyttes for andre eksterne tilknytninger enn til Aksess, med mindre annet er spesielt avtalt.

RBB har ikke ansvaret for annet utstyr enn det som tilhører RBB, og som RBB har plassert hos kunden for å levere tjenesten.

Tjenestetilbudet i RBB Internett Aksess

Ved tilkobling får abonnenten tilgang til RBBs nett og alle de nettverk som RBB har samtrafikksavtale med. RBB gjør oppmerksom på at visse internasjonale datanett kan være belagt med særskilte bestemmelser som kan forhindre eller begrense bruken.

Betalingsbetingelser

Abonnenten betaler for de tjenester som er bestilt etter den til enhver tid gjeldende prisliste for RBB Internett Aksess. Prisene kan endres av RBB med 1 måneds varsel.

Ved fast forbindelse påløper ordinære kostnader fra avtalt leveringsdato (ref. bestillingsskjemaet) alternativt 2 dager etter at leveransen anses som fullført fra RBB. Fakturering finner sted forskuddsvis. Ved oppkobling vil etableringsavgift og faste avgifter for inneværende kvartal bli fakturert kort tid etter idriftsettelse.

Betaling skal skje etter faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling vil kravet overleveres til Kredinor som sender purring/inkassovarsel. Gebyrer og renter vil påløpe ved for sen betaling.

Alle privat-abonnement har 12mnd bindingstid frå oppstartsdato. For bedrifter gjelder standard 24mnd bindsingstid om ikke annet er skriftlig avtaltalt ved avtaleinngåelse.

Oppsigelsestid for et RBB Internett Aksess-abonnement etter at bindingstiden er utløpt er det resterende av den måned en skriftlig oppsigelse leveres, pluss en måned. Faste avgifter påløper som normalt i oppsigelsesperioden. Brytes bindingstiden på 12 måneder kommer det til et bruddgebyr etter den til enhver tid gjeldende prisliste i RBB.

Bruksbetingelser

Abonnenten binder seg til å ikke gjøre ulovlige inntrengelser i de dataressurser som er koplet til RBB sine nett eller nett som vi har samtrafikk med, ikke unødvendig forstyrre eller vanskeliggjøre trafikken i nettene, og forøvrig forholde seg til øvrige regler i henhold til Norsk lov. Abonnenten skal etter beste evne følge de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av Internett. Kunden forplikter seg til å beskytte egne servere og maskiner mot misbruk utenfra, herunder, men ikke begrenset til, å sperre evt mailservere for relaying. (videresending av mail fra tredjepart til tredjepart).

Tilsluttede nett kan ha særskilte bruksregler. RBB skal etter beste evne informere abonnenten om innholdet i disse reglene, som abonnenten må følge.

Skulle det bli gjort kjent for abonnenten at noen av hans ansatte eller andre bryter forskriftene, er han forpliktet til umiddelbart å opplyse om reglene samt å informere RBB.

Kunden har erstatningsansvar for utstyr som er RBB sin eiendom dersom utstyret blir skadet som følge av feil bruk eller uaktsomhet. Dette gjelder utstyr som er plassert på kundens eiendom.

Videresalg og utvidet benyttelse

Abonnenten har ikke rett til å videreselge RBB Internett Aksess-tjenesten, la utenforstående benytte abonnentens tilgang eller på annen måte benytte RBB Internett Aksess på områder som ikke omfattes av avtalen.

Et privatabonnement gjelder for èn husstand, det er ikke tillatt å la andre benytte dette abonnementet.

En nettverkstilknytning gjelder for den bedrift eller for den husstand som har bestilt abonnementet. Det er ikke tillatt å la andre organisasjoner/enheter benytte seg av dette abonnementet.

Abonnenten har ikke tilgang til å sette opp egne tjenester utad i nettet. Herunder kommer web- og ftp-tjenester.

Avvik fra dette kan kun gjøres etter skriftlig samtykke fra RBB.

Abonnementet kan overdras til annen part med skriftlig samtykke fra Romerike Bredbånd AS.

Drift og kundeservice

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, varslede stopp for vedlikehold. RBB foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband). RBB har ansvaret for alarm- og feilhåndtering, trafikkmålinger, oppretting og testing av nye forbindelser etc.

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal abonnenten henvende seg til RBB på tlf.: 63 85 37 20, support@romerikebb.no eller chat på hjemmeside www.romerikebb.no

Feilretting av kundespesifikke feil utføres kontinuerlig dersom det er tegnet egen serviceavtale. Ellers rettes feil innenfor ordinær arbeidstid, på hverdager fra 8-16.

For bedriftskunder gis det ingen generell garanti om servicegrad ved feilretting. For de mest alvorlige feilsituasjoner påbegynnes feilretting umiddelbart

Utvidet service tilbys etter egen avtale.

Ved feilmeldinger vil RBB iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Abonnenten skal bistå RBB slik at feilsøking/testing kan gjennomføres, kl. 08 – 17 på hverdager og på annet tidspunkt dersom det er ønskelig og mulig. RBB skal begynne feilsøking senest to timer (innenfor normal arbeidstid ) etter at feilmeldingen er mottatt.

Om feilen foreligger på abonnentens eget utstyr eller egne systemer, skal RBB umiddelbart varsle abonnenten om dette.

Ansvarsbegrensning

RBB utøver ingen kontroll over den informasjon som passerer nettet og skal ikke holdes ansvarlig for skade eller annet i fobindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, eller liknende. Abonnenten må selv sørge for beskyttelse av sine dataressurser.

RBB skal ikke holdes ansvarlig i de tilfeller da brukere i RBBs nett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til abonnentens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.
RBB dekker ikke nedetid på bredbånd eller TV.
RBB dekker ikke mobilt bredbånd som er brukt som erstatning for nedetid på bredbånd eller TV.

Utestengelse av abonnenter

RBB har rett til umiddelbart å utestenge abonnenten ved brudd på de her angitte regler eller ved manglende betaling.

En utestengelse blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid, ref. punkt 6, betalings-betingelser.

Endringer i abonnementsbetingelsene

RBB forbeholder seg rett til å endre betingelsene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen. Endringer i vilkårene skal varsles minst én måned før de trer i kraft.

Tvister

Tvister mellom abonnenten og RBB skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler ved RBBs verneting.

 

 

Romerike Bredbånd (Org. Nr. 987 216 883)